Terms and Conditions

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้เวบไซต์

ข้อ 1.ข้อกำหนดและเงื่อนไข
บริษัท โคนิก้า มินอลต้า โซลูชันส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 33 ซอยรามคำแหง 22 (จิตตรานุเคราะห์) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ รวมถึง บริษัทในเครือ ในกลุ่ม(“บริษัท”)เป็นเจ้าของและดำเนินการเว็บไซต์ www.konicaminolta.co.th โดยการใช้งานเว็บไซต์ของเราอยู่ภายใต้ข้อกำหนดต่อไปนี้ และกฎหมายที่บังคับใช้ทั้งหมด กรุณาอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไข (“ข้อกำหนด”) ซึ่งการเข้าถึงและเปิดดูเว็บไซต์ www.konicaminolta.co.th ของบริษัทแสดงว่าท่านได้อ่าน ทำความเข้าใจ และยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้แล้ว
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ได้ตลอดเวลา เราขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบเว็บไซต์เป็นประจำเพื่อรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับข้อกำหนดเหล่านี้ โดยการใช้งานเว็บไซต์หลังจากข้อกำหนดมีการเปลี่ยนแปลง หมายความว่าท่านได้ยอมรับข้อกำหนดที่เปลี่ยนแปลงนี้ หากท่านตกลงยินยอมที่จะผูกพันตามข้อกำหนดเหล่านี้ ท่านจะสามารถใช้งานเว็บไซต์ได้
ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการเข้าถึง และการใช้งานโดยทั่วไปฉบับนี้ มีผลบังคับใช้ร่วมกับประกาศ ข้อความสัญญาและข้อความความยินยอมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการการเก็บรวบรวม เก็บรักษา ใช้และ/หรือการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยบริษัท และไม่มีจุดประสงค์ในการแทนที่ประกาศ ข้อความสัญญาและข้อความยินยอมดังกล่าวเว้นแต่ว่าบริษัท ระบุไว้เป็นอย่างอื่นโดยชัดแจ้งแล้ว

ข้อ 2.ทรัพย์สินทางปัญญา
ข้อมูลทั้งหมดของเว็บไซต์นี้ รวมทั้งภาพถ่าย รูปภาพ กราฟิก ภาพเคลื่อนไหว ดนตรี เสียง และสื่ออื่นๆ ที่อยู่บนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท และบริษัทในเครือ ในกลุ่ม การเลือก ประสานงาน และจัดการสื่อทุกประเภทบนเว็บไซต์นี้ต้องได้รับการอนุญาตจากบริษัท ซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ ทั้งนี้ไม่สามารถนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ และห้ามทำซ้ำ แก้ไข หรือ เผยแพร่ไปยังเว็บไซต์อื่นได้(รวมถึง แต่ไม่จำกัดแค่เพียง ลิขสิทธิ์ และสิทธิ์เครื่องหมายการค้า) ในเนื้อหาทั้งหมดที่แสดงหรือมีอยู่ในเว็บไซต์นี้เป็นของบริษัท การนำข้อมูลใดจากเว็บไซต์ ไปทำสำเนา เผยแพร่ต่อสาธารณะ ปรับเปลี่ยน แก้ไข หรือ ทำซ้ำบนเว็บไซต์ของท่านต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือบริษัทหรือบริษัทในเครือ เป็นลายลักษณ์อักษรก่อนที่จะนำเนื้อหาที่ปรากฏบนหน้าเว็บไซต์ไปใช้ ยกเว้นแต่ การพิมพ์และการเก็บไว้ใช้ส่วนตัว หรือการใช้งานอื่นๆ ที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ หรือแสวงหาประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ข้อ 3. การเข้าถึงเว็บไซต์
บริษัท นำรูปแบบการออกแบบที่เป็นสากลมาใช้ในเว็บไซต์ทำให้สามารถเข้าถึงและใช้งาน ได้ง่ายและยังสะดวกสบาย จุดประสงค์ของบริษัท คือเป็นบริษัทที่แข็งแกร่งและพร้อมที่จะเติบโตอย่างมั่นคง และเป็นบริษัทที่สำคัญกับสังคม เพราะฉะนั้นการเข้าถึงเว็บไซต์ของเราเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับบรรลุเป้าหมายเหล่านี้ เช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์ของเรา ก็จำเป็นสำหรับการบรรลุเป้าหมายนี้เช่นกัน
โดยไม่จำกัดกฎเกณฑ์โดยทั่วไปของสิ่งที่กล่าวมาก่อนหน้านี้
3.1 ท่านต้องไม่ใช้เว็บไซต์นี้ในการส่งผ่านอีเมลเชิงพาณิชย์เพื่อประโยชน์ในทางการค้าของท่าน โดยไม่ได้รับอนุญาต อีเมลขยะ หรือเจตนาส่งเอกสารแนบที่มีขนาดใหญ่ให้แก่ผู้รับ
3.2 ท่านต้องไม่พยายามเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือพยายามแทรกแซง หรือขัดขวางการทำงาน การดำเนินงาน หรือความปลอดภัยของเครือข่าย ระบบ สิ่งอำนวยความสะดวกในการใช้คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ ข้อมูล หรือสารสนเทศ และท่านต้องไม่ใช้เว็บไซต์เพื่อมีส่วนร่วมในกิจกรรมใดๆ ซึ่งอาจรบกวนความสามารถของผู้อื่นในการเข้าถึงหรือใช้งานเว็บไซต์ หรืออินเตอร์เน็ต
3.3 ท่านต้องไม่ใช้เว็บไซต์นี้เพื่อตรวจสอบข้อมูล สารสนเทศ หรือการติดต่อสื่อสารใดๆ บนเครือข่าย หรือระบบใด ๆโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือ รวมรวบ หรือพยายามรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับบุคคลที่สามโดยที่บุคลเหล่านั้นไม่ได้รับทราบหรือยินยอม
3.4 ท่านต้องไม่ใช้เว็บไซต์นี้โดยนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อมูลที่ฝ่าฝืนต่อศีลธรรมอันดี ส่อเสียด หมิ่นประมาทต่อบุคคลที่สาม หรือข้อมูลอันน่าจะเกิดความเสียหายต่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ เศรษฐกิจของประเทศ หรือประโยชน์สาธารณะของประเทศ

ข้อ 4. ข้อจำกัดในการเข้าถึง
เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท การเข้าถึง หรือความพยายามเพื่อให้เข้าถึงพื้นที่อื่นของระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท หรือข้อมูลอื่นๆ ที่มีอยู่ในระบบ เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ นั้นเป็นสิ่งที่ต้องห้ามโดยเด็ดขาด โดยท่านตกลงว่าจะไม่ใช้หุ่นยนต์ สไปเดอร์ วิธีการอัตโนมัติอื่นๆหรือกระทำการด้วยวิธีอื่นใด หรือใช้อุปกรณ์ใดๆเพื่อ “คัดลอกหน้าจอ” “ทำเหมืองข้อมูล” หรือ คัดลอกหน้าเว็บบนเว็บไซต์ หรือเนื้อหาที่อยู่ภายใน โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท โดยท่านจะไม่ส่งข้อมูลที่ไม่พึงประสงค์ไปยังผู้ใช้รายอื่นของเว็บไซต์ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด และท่านยินยอมที่จะไม่ใช้อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ หรือชุดคำสั่งใดๆ เพื่อแทรกแซง หรือพยายามแทรกแซงการทำงานที่เหมาะสมของเว็บไซต์ นอกจากนี้ ท่านยอมรับว่าจะไม่ดำเนินการใดๆ ที่ทำให้เครือข่ายและเซิร์ฟเวอร์ของเราทำงานขัดข้องโดยไม่มีเหตุผลอันควร และท่านไม่สามารถใช้เทคนิคการวางกรอบเพื่อแนบเครื่องหมายการค้า ตราสัญลักษณ์ ชื่อทางการค้า หรือข้อมูลเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์อื่นใดของบริษัท ซึ่งรวมถึงรูปภาพ ฉาก เนื้อหา หรือการวางผัง/การออกแบบ ที่พบในหน้าใดๆ ของเว็บไซต์โดยไม่ได้รับความยินยอมจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

ข้อ 5. นโยบายด้านความปลอดภัย
บริษัท จะพยายามทุกวิถีทางในการจัดการและปกป้องข้อมูลส่วนตัวของท่าน โดยท่านไม่จำเป็นต้องลงชื่อหรือข้อมูลใดๆ ของท่านในการเข้าใช้เว็บไซต์ ในขณะเดียวกัน เว็บไซต์นี้ได้ถูกสร้างขึ้นตามจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับ บริษัท และในบางกรณีอาจจะมีการร้องขอให้ท่านกรอกข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ และที่อยู่ ในการตอบแบบสำรวจ หรือ การขอคำตอบแบบสอบถาม ลงทะเบียนสำหรับรับข่าวสาร หรือ การจัดส่งเอกสารไปถึงท่านในกรณีดังกล่าว ท่านอาจถูกขอข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อของท่าน อีเมล เบอร์โทรศัพท์ และที่อยู่ อาจมีกรณีที่จะขอข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ ยกเว้นข้อมูลบางข้อมูลที่จำเป็น หรือข้อมูลที่ไม่จำเป็นต้องใส่ ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของท่าน ในกรณีนี้จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต อาจมีหลายกรณีที่ข้อมูลที่ท่านให้ไว้จะไปสู่บุคคลที่สาม แต่จะเป็นกรณีที่จำเป็นอย่างยิ่ง เช่น ถ้าบริษัท ต้องจัดส่งสิ่งของไปยังที่อยู่ของท่าน จำเป็นที่จะต้องแจ้งชื่อและที่อยู่ของท่านให้กับบริษัทจัดส่งสินค้า
ถ้าบุคคลได้ลงทะเบียนข้อมูลผ่านเว็บไซต์นี้ได้ร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลของบุคคลนั้นๆ จะทำได้เฉพาะกับบุคคลที่ลงทะเบียนนั้น และต้องมีการยืนยันตัวตนของบุคคลที่ขอร้องเท่านั้น

ข้อ 6. การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์
การอนุญาตให้เชื่อมต่อไปยังหน้าเว็บไซต์ ถ้าท่านปฏิบัติตามนโยบายการเชื่อมโยงต่อไปนี้: เว็บไซต์ของท่านต้องไม่มีข้อความที่สอดเสียด หรือสร้างความเสียหายให้กับบริษัท หรือมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม ผิดศีลธรรม และฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ท่านไม่สามารถสร้างกรอบรอบเนื้อหาของ บริษัท หรือตัดต่อภาพด้วยวิธีใดๆ ก็ตามที่ทำให้เห็นเหมือนว่าเนื้อหานี้ไม่ได้อยู่ในหน้าเว็บของ บริษัท การอนุญาตนี้สิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติหากท่านละเมิดข้อกำหนด หรือเงื่อนไขของข้อตกลงนี้หรือข้อกำหนดใดๆ บนเว็บไซต์ย่อยใดๆ ก็ตาม เมื่อการอนุญาตสิ้นสุดลง ท่านต้องเอาลิงก์เชื่อมโยงออก

ข้อ 7. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เนื่องจากการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นส่วนหนึ่งของรากฐานในการสร้างความไว้วางใจและความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่น่าเชื่อถือกับลูกค้าและคู่ค้า บริษัทจึงยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎเกณฑ์ทางการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อจัดให้มีวิธีการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม และมีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมสำหรับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่บริษัท ทำการรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กฎหมายและกฎเกณฑ์ทางการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
Privacy policy

ข้อ 8. ข้อยกเว้นความรับผิด
ท่านรับทราบและตกลงว่าหากข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลใดที่เกี่ยวข้องกับท่าน ได้ถูกโจรกรรมทางคอมพิวเตอร์สูญหาย หรือเสียหายซึ่งมิใช่ความผิดของบริษัทบริษัท ขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธความรับผิดใดๆ ที่เป็นผลมาจากการดังกล่าว บริษัท อาจจะแก้ไข เพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ ได้ในทุกเวลา โดยปิดประกาศการ แก้ไข เพิ่มเติมบนเว็บไซต์ของบริษัท การใช้บริการเว็บไซต์ของท่านถือเป็นการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัทแล้วการที่ท่านใช้บริการอย่างต่อเนื่องภายหลังจากที่มีการประกาศ แก้ไข เพิ่มเติม ดังกล่าว ย่อมถือเป็นการยอมรับการแก้ไขแต่ละครั้งด้วยเช่นเดียวกัน
ช่องทางการติดต่อ:ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับอาจมีการปรับปรุง และแก้ไขเป็นครั้งคราว โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม เราจะปิดประกาศข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับปรับปรุงแก้ไขบนเว็บไซต์ หากท่านมีคำถามหรือข้อแนะนำเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเราตามช่องทางการติดต่อด้านล่างนี้


บริษัท โคนิก้า มินอลต้า โซลูชันส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่ : ตั้งอยู่เลขที่ 33 ซอยรามคำแหง 22 (จิตตรานุเคราะห์) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ
เบอร์โทร : +662 029-7000 Fax +662 029-7044