Privacy Policy

นโยบายความเป็นส่วนตัว

1. บทนำ
บริษัท โคนิก้า มินอลต้า โซลูชันส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 33 ซอยรามคำแหง 22 (จิตตรานุเคราะห์) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ รวมถึง บริษัทในเครือ ในกลุ่ม(“บริษัท”) ให้คำมั่นว่าจะปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีผลบังคับใช้กับทางบริษัท ทั้งหมด
1.1 นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้มีขึ้นเพื่อให้ท่านทราบเกี่ยวกับวิธีการที่บริษัท เก็บรวบรวม ใช้เปิดเผยเก็บรักษาและ/หรือประมวลผลข้อมูลที่บริษัท เก็บรวบรวมและได้รับระหว่างการให้บริการ หรือการเข้าถึงเว็บไซต์ของท่าน โดยบริษัท จะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย เก็บรักษาและ/หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เท่านั้น
1.2 ท่านจำเป็นจะต้องอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้รวมถึงประกาศแจ้งอื่นใดที่บริษัท อาจมีขึ้นเฉพาะกาลอันจะมีขึ้นในอนาคต ในขณะที่บริษัท ทำการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยและ/หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลหรือการอื่นใดเพื่อการปฎิบัติตามกฎหมาย
1.3 บริษัทสงวนสิทธิในการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว โดยการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ในอนาคตจะถูกประกาศให้ทราบไว้ในเว็บไซต์นี้ และ บริษัท จะแจ้งให้ท่านทราบหากเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญ (ตามความเหมาะสมและ/หรือได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ) และเมื่อท่านยังคงใช้บริการและ/หรือเข้าถึงเว็บไซต์ รวมถึงทำคำสั่งซื้อสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์ต่อไปหลังจากนั้น ถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้โดยบริษัท แล้ว
1.4 นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้มีผลบังคับใช้ร่วมกับประกาศ ข้อความสัญญาและข้อความความยินยอมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการการเก็บรวบรวม เก็บรักษา ใช้และ/หรือการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยบริษัท และไม่มีจุดประสงค์ในการแทนที่ประกาศ ข้อความสัญญาและข้อความยินยอมดังกล่าวเว้นแต่ว่าบริษัท ระบุไว้เป็นอย่างอื่นโดยชัดแจ้ง

2.เงื่อนไขการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
2.1 ข้อมูลส่วนบุคคลหมายถึง ข้อมูลใดๆ ซึ่งมีการแสดงข้อมูลระบุถึงตัวตน หรือทำให้ผู้ที่ถือข้อมูลนั้นสามารถยืนยันตัวบุคคลได้ หรือเมื่อนำไปรวมกับประกอบกับข้อมูลอื่นๆ จะทำให้สามารถระบุตัวตนของบุคคลได้อย่างแน่นอนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
2.2 ข้อมูลระบบ หมายถึง ข้อมูลที่บริษัทจัดเก็บโดยอัติโนมัติเมื่อท่านล๊อคอินเข้าสู่เว็บไซต์ของบริษัท ไม่ว่าจะผ่านทางคุ้กกี้ เว็บบีคอน ไฟล์ล๊อคอิน สคริปท์ รวมถึง ข้อมูลทางเทคนิค เช่น ที่อยู่ไอพี ประเภทของเบราว์เซอร์ โดเมน ประวัติเว็บไซต์ที่เยี่ยมชม เวลาการเข้าใช้งาน ที่อยู่เว็บไซต์ที่อ้างอิง ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่ท่านค้นหาหรือที่ท่านดูในขณะที่ใช้เว็บไซต์ของบริษัท
2.3 บริษัท อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านระหว่างระยะเวลาที่ท่านใช้เว็บไซต์จากเพียงเท่าที่จำเป็น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง
(1) ข้อมูลระบุตัวตน อาทิ ชื่อ นามสกุล เพศ วันเดือนปีเกิด หมายเลขบัตรประชาชน เบอร์โทรศัพท์ หมายเลขบัญชีธนาคาร ที่อยู่ อีเมล สถานที่สำหรับจัดส่งใบเรียกชำระเงิน สถานที่สำหรับรับสินค้า
(2) ข้อมูลการทำธุรกรรม อาทิ รายละเอียดเกี่ยวกับคำสั่งซื้อสินค้าและบริการ ประวัติการเข้าชมหรือสั่งซื้อสินค้าและบริการของท่านผ่านเว็บไซต์
(3) ข้อมูลทางเทคนิค เช่น ที่อยู่ไอพี (IP address) ข้อมูลการเข้าใช้ ชนิดและรุ่นของเบราว์เซอร์ การตั้งเขตเวลาและสถานที่ ชนิดและรุ่นของโปรแกรมเสริมของเบราว์เซอร์ ระบบปฏิบัติการและเว็บไซต์ รหัสสากลประจำอุปกรณ์เคลื่อนที่ หมายเลขประจำเครื่อง และข้อมูลและเทคโนโลยีอื่นของอุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเข้าถึงเว็บไซต์
(4) ข้อมูลผ่านช่องทางการสื่อสารอื่นๆ อาทิ ข้อมูลช่องความพึงพอใจ ความสนใจสินค้าและบริการของท่าน ผลตอบรับและคำตอบของแบบสอบถาม รวมถึงรูปถ่ายหรือวีดีโอและอัพโหลดเนื้อหาที่ท่านได้นำเข้าสู่เว็บไซต์ ไฟล์เสียง ข้อความแนะนำโต้ตอบ เมื่อท่านใช้คำสั่งค้นหาด้วยเสียงของบริษัท และการทำงานที่เกี่ยวกับใบหน้าหรือส่วนอื่นของร่างกายและเสียงของท่าน
(5) ข้อมูลคุ้กกี้ ไฟล์ตัวอักษรขนาดเล็ก (ประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลข) ที่ตั้งอยู่ในความจำของเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ของท่านเมื่อท่านเข้าชมเว็ปไซต์หรือดูข้อความ คุกกี้ทำให้บริษัท สามารถจำอุปกรณ์หรือเบราว์เซอร์ดังกล่าวและช่วยให้บริษัท สามารถทำเนื้อหาให้เป็นการเฉพาะโดยให้เหมาะสมกับสิ่งที่ท่านสนใจได้รวดเร็วขึ้นและจะทำให้การบริการและเว็บไซต์มีความสะดวกสบายและมีประโยชน์กับท่าน โดยท่านสามารถจัดการและลบคุกกี้ผ่านการตั้งค่าในเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการนั้น กรุณาเข้าชมส่วนช่วยเหลือของเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน
2.4 บริษัท อาจจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งเกี่ยวกับความสนใจและบริการที่ท่านใช้ ซึ่งอาจประกอบด้วยเรื่อง เชื้อชาติ ศาสนา ข้อมูลชีวภาพ ความทุพพลภาพ อัตลักษณ์ หรือข้อมูลอื่นใด ที่จะเป็นประโยชน์เพื่อการจัดการคำสั่งซื้อและการบริการจากลูกค้า ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวข้างต้น บริษัท จะขอความยินยอมจากท่านก่อนทำการเก็บรวบรวม เว้นแต่
(1) เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประมวลกฎหมายแพ่งและอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและอาญา เป็นต้น
(2) เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรือการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล
(3) เพื่อประโยชน์ของท่าน และการขอความยินยอมไม่อาจกระทำได้ในเวลานั้น
(4) เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นที่ไม่ใช่บริษัท
(5) เป็นการจำเป็นเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล
(6) เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญาหรือเพื่อใช้ในการ
ดำเนินการตามคำขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้าทำสัญญานั้น
(7) เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุ เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือเพื่อการศึกษา วิจัย การจัดทำสถิติ ซึ่งได้จัดให้มีมาตรการป้องกันที่เหมาะสม
2.5 เมื่อข้าพเจ้าตกลงกดยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทข้าพเจ้าตกลงและยินยอมให้เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย เก็บรักษาและ/หรือประมวลผลซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนี้และภายใต้ข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท หรือข้อความคล้ายคลึงกันที่มีอยู่ในหน้าเว็บไซต์ของบริษัทท่านรับทราบว่าท่านได้รับแจ้งและเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้และท่านยังได้ตกลงและยินยอมให้เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ได้อธิบายภายใต้ข้อกำหนดนี้
2.6 ตลอดระยะเวลาที่ท่านใช้เว็บไซต์และใช้บริการจากบริษัท อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านในกรณี ดังต่อไปนี้
(1) เมื่อท่านได้สร้างหรือผูกบัญชีผู้ใช้ไว้กับบริษัท มีอยู่บนเว็บไซต์เพื่อเข้าชมสินค้าและบริการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลบริษัท ประกาศ และสื่อโฆษณาไม่ว่าในรูปแบบใดที่บริษัทได้แสดงผ่านเว็บไซค์รวมถึงการ และการทำธุรกรรมการซื้อขายและการบริการผ่านเว็บไซต์
(2) เมื่อท่านได้สมัครบริการใดๆ หรือสั่งซื้อบริการใดที่มีอยู่บนเว็บไซต์
(3) เมื่อท่านใช้งานฟังก์ชั่นการสนทนา (แชท) บนเว็บไซต์
(4) เมื่อท่านได้ตกลงรับข่าวสารหรือสื่อการตลาด เข้าร่วมการแข่งขัน โปรโมชั่น กิจกรรมการส่งเสริมการตลาด การสำรวจข้อมูลความพึงพอใจหรือร่วมในกิจกรรมใดๆ บนเว็บไซต์ที่บริษัท จัดขึ้น
(5) เมื่อท่านได้แสดงความคิดเห็นใดๆ บนเนื้อหาของท่านที่อัพโหลดอยู่บนเว็บไซต์
(6) เมื่อท่านได้ติดต่อกับบริษัท ทางโทรศัพท์ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ รวมไปถึงเมื่อท่านติดต่อกับตัวแทน หรือบุคคลภายนอกที่บริการลูกค้าของบริษัท ตามที่ได้รับมอบหมาย
2.7 ระหว่างระยะเวลาที่ท่านใช้เว็บไซต์และและใช้บริการ ท่านได้ให้ความยินยอมอย่างชัดแจ้งในการโอนข้อมูลส่วน
บุคคลของท่านจากบุคคลภายนอกมายังบริษัท เพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้หรือข้อกำหนดอื่นใด
2.8 หากท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกใดแก่บริษัท ท่านรับรองและรับประกันว่าท่านได้รับความยินยอม และการอนุญาตตามที่จำเป็นจากบุคคลภายนอกดังกล่าวให้นำมาเปิดเผย และโอนข้อมูลส่วนบุคคลของเขาหรือเธอให้แก่บริษัท และให้บริษัท เก็บรวบรวม เก็บรักษา ใช้และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

3.การใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
3.1การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัท เก็บรวบรวมจากท่านหรือผ่านบุคคลภายนอกอาจถูกใช้หรือเผยแพร่หรือโอนให้แก่บุคคลภายนอก (รวมไปถึงบริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอกและผู้ให้บริการของหน่วยงานดังกล่าวและบริษัทที่เกี่ยวข้อง บริษัทที่ตั้งอยู่ทั้งในและนอกประเทศ) เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เพื่อประโยชน์ในการทำธุรกรรมบริการแก่ท่าน บริการช่องทางชำระเงิน หรือการจัดทำบริการทางดิจิทัล หรือการวิจัยตลาดและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย เพื่อประโยชน์ในการเสนอสิทธิประโยชน์ตามความสนใจ ประโยชน์ในการวิเคราะห์และนำเสนอบริการหรือผลิตภัณฑ์ใดๆ ของผู้ให้บริการ และ/หรือบุคคลที่เป็นผู้จำหน่าย เป็นตัวแทน หรือมีความเกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการ และ/หรือของบุคคลอื่น และเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย และ/หรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่ใช้บังคับกับผู้ให้บริการ ทั้งขณะนี้และภายภาคหน้า
3.2ท่านได้ให้ความยินยอมให้บริษัทผู้ให้บริการส่ง โอน และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บริษัท กลุ่มธุรกิจของผู้ให้บริการ พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ให้บริการภายนอก ผู้ประมวลผลข้อมูล บุคคลอื่นใดที่มีสัญญาหรือนิติสัมพันธ์ตามวัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูล รวมถึงผู้ให้บริการคลาวด์คอมพิวติง และยินยอมให้ผู้ให้บริการ ส่งโอน และ/หรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และบริษัท จะจัดเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้ตามระยะเวลาและเท่าที่มีความจำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ใดๆ ที่กล่าวมาข้างต้น รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเพื่อให้บริษัท ให้ความสะดวกสบายกับท่านในการใช้บริการ เพื่อดำเนินการธุรกรรมของท่านให้สำเร็จ จัดการบัญชีผู้ใช้ของท่านและความสัมพันธ์ของบริษัทกับท่าน ทำการตลาดและดำเนินการตามข้อบังคับหรือคำขอตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ตามที่เห็นว่าจำเป็น โดยการเปิดเผยซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลดังกล่าว บริษัท จะทำให้แน่ใจว่าบุคคลภายนอกและบริษัทในเครือของบริษัท จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ปลอดภัยจากการเข้าถึง การรวบรวม ใช้ เปิดเผย ประมวลผลหรือความเสี่ยงอื่นใดที่ใกล้เคียงกันโดยไม่ได้รับอนุญาตและจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เพียงเท่าที่จำเป็นจะต้องใช้เพื่อให้บรรลุซึ่งวัตถุประสงค์ที่กล่าวมาข้างต้น
3.3 ท่านรับทราบและยินยอมให้บริษัท แบ่งปันข้อมูลนิรนาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงในสถานการณ์ดังต่อไปนี้
(ก) ข้อมูลผลรวม โดยบริษัท อาจทำโครงการวิเคราะห์ข้อมูลรวมกับผู้ให้บริการบุคคลภายนอกที่ได้คัดเลือกมาโดยใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้ เพื่อประเมินความสนใจของผู้ใช้และเพื่อให้ผู้ใช้ได้รับซึ่งข้อมูลที่ตรงเป้าและ/หรือเกี่ยวข้อง โดยข้อมูลดังกล่าวจะมาจากข้อมูลผลรวมเกี่ยวกับกิจกรรมของผู้ใช้นอกเว็บไซต์
(ข) การโฆษณาโดยอิงตามพฤติกรรม บริษัท อาจร่วมมือกับบุคคลภายนอกที่ได้คัดเลือกมาโดยใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้เพื่อพัฒนารูปแบบที่จะแสดงโฆษณาที่แม่นยำมากขึ้นแก่ผู้ใช้แต่ละราย
3.4 ท่านสามารถยกเลิกการรับข่าวสารข้อมูลการตลาดไม่ว่าเวลาใดโดยการใช้วิธีการยกเลิกการรับข่าวสารภายในโฆษณาทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัท อาจใช้ข้อมูลการติดต่อของท่านเพื่อส่งจดหมายข่าวสารจากบริษัท และจากบริษัทที่เกี่ยวข้อง
3.5 ในพฤติการณ์พิเศษบริษัท อาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ในสถานการณ์ที่มีมูลเหตุให้เชื่อว่าการเปิดเผยข้อมูลนั้นมีความจำเป็นเพื่อป้องกันอันตรายต่อชีวิตหรือสุขภาพ หรือเพื่อวัตถุประสงค์การบังคับใช้กฎหมาย หรือเพื่อให้สามารถดำเนินการตามข้อบังคับหรือคำขอตามกฎหมายและกฎเกณฑ์

4.ข้อจำกัดในการใช้และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
4.1 ความถูกต้องและสมบูรณ์ของข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้แก่บริษัท นั้นเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้ท่านสามารถใช้เว็บไซต์ของบริษัทได้ ท่านเป็นผู้รับผิดชอบในการแจ้งบริษัท หรือสามารถแก้ไขด้วยตนเอง กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือในกรณีที่ท่านเชื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านที่อยู่กับบริษัท ไม่ถูกต้องหรือไม่ตรงข้อมูลของท่านในปัจจุบัน
4.2 ท่านมีหน้าที่การปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เป็นปัจจุบัน โดยท่านสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เป็นปัจจุบันได้ไม่ว่าในเวลาใดโดยการเข้าถึงซึ่งบัญชีผู้ใช้ หรือข้อมูลที่ของท่านที่ให้ไว้แก่บริษัทหรือบนเว็บไซต์
4.3 บริษัท มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้แก้ไขเป็นปัจจุบันของท่านแก่บุคคลภายนอกและบริษัทในเครือของบริษัท ผู้ซึ่งบริษัท ได้เคยเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแล้ว หากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้นยังมีความจำเป็นในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้น

5. การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
5.1 ท่านสามารถขอข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัท เก็บรวบรวม หรือสอบถามเกี่ยวกับวิธีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกใช้ เปิดเผย เก็บรักษาหรือประมวลผลโดยบริษัท ภายในปีที่ผ่านมา และเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกตามคำขอของท่าน บริษัท อาจจำเป็นต้องร้องขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำขอของท่าน
5.2 บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการตามสมควร สำหรับการกู้บันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน กรณีดังกล่าวบริษัท จะแจ้งให้ท่านทราบถึงค่าธรรมเนียมก่อนจะดำเนินการตามคำขอของท่าน
5.3 บริษัท จะตอบคำขอของท่านอย่างเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ตามสมควร หากบริษัท ไม่สามารถให้คำตอบท่านได้ภายใน 14(สิบสี่) วันนับจากวันที่ท่านมีคำขอ บริษัท จะแจ้งให้ท่านทราบเป็นลายลักษณ์อักษร หากบริษัท ไม่สามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ แก่ท่านหรือไม่สามารถทำการแก้ไขตามที่ท่านร้องขอ โดยทั่วไปแล้วบริษัท จะแจ้งว่าเพราะเหตุใดบริษัท จึงไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้ (เว้นแต่ว่าบริษัท มิได้ถูกบังคับให้ดำเนินการดังกล่าวภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้อง)

6. ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
6.1 เพื่อรักษาความปลอดภัยซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการเข้าถึง การเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผย การประมวลผล การทำสำเนา การเปลี่ยนแปลง การจำหน่าย การทำให้สูญหาย การใช้ในทางที่ผิด การดัดแปลงหรือความเสี่ยงอื่นที่คล้ายคลึงกัน โดยไม่ได้รับอนุญาต บริษัท ได้ใช้มาตรการในการจัดการที่เหมาะสม ทั้งที่เป็นรูปธรรมและในทางเทคนิค เช่น
(ก) จำกัดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลให้เข้าถึงได้เฉพาะของบุคคลที่จำเป็นต้องเข้าถึง
(ข) รักษาระดับของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเพื่อป้องกันการเข้าถึงทางคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้รับอนุญาต
6.2 หากท่านมีข้อมูลว่าว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกละเมิดโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ท่านมีหน้าที่แจ้งบริษัท โดยทันที
6.3 ท่านควรทราบว่าไม่มีวิธีการถ่ายโอนใดบนอินเตอร์เน็ตหรือขั้นตอนการเก็บข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ใดที่ปลอดภัยโดยสมบูรณ์ แม้ไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยนั้นได้ แต่บริษัท ได้พยายามอย่างมากที่จะปกป้องความปลอดภัยในข้อมูลของท่านและจะทบทวนและเพิ่มเติมมาตรการการรักษาข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ
6.4 กรณีที่ต้องสร้างบัญชีผู้ใช้และมีรหัสผ่าน ท่านมีหน้าที่เก็บรักษาไว้เป็นความลับและเลือกใช้ กรุณาใช้ตัวเลขเฉพาะ ตัวอักษรและอักษรพิเศษ หากท่านแบ่งปันรหัสของท่านกับผู้อื่น ท่านจะต้องรับผิดชอบการกระทำทั้งหมดที่ได้ทำไปในนามของบัญชีของท่านและผลที่ตามมา หากท่านเสียการควบคุมรหัสผ่านของท่าน ท่านอาจเสียการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและข้อมูลอื่นที่ท่านได้ส่งให้แก่บริษัท อย่างมีนัยสำคัญ รวมทั้งท่านอาจตกอยู่ภายใต้ความผูกพันตามกฎหมายในการกระทำใดๆ ที่ได้กระทำไปในนามของท่าน ดังนั้นหากมีการเข้าถึงรหัสของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาตไม่ว่าด้วยเหตุใดหรือมีเหตุอันควรเชื่อว่ารหัสของท่านถูกเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต ท่านควรติดต่อบริษัท และเปลี่ยนรหัสของท่านโดยทันที ท่านจะต้องไม่ลืมออกจากระบบบัญชีของท่านและปิดเบราว์เซอร์หากท่านใช้งานในคอมพิวเตอร์ซึ่งใช้ร่วมกับผู้อื่น

7. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
7.1 บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เพียงเท่าที่กฎหมายกำหนดไว้หรือเท่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูลดังกล่าว
7.2 บริษัทจะยุติการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือนำวิธีการที่ข้อมูลที่อาจเชื่อมโยงกับท่านออกโดยทันทีที่เห็นสมควรแล้วว่าการเก็บรักษานั้น ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้ถูกเก็บรวบรวมมาแล้วอีกต่อไป และไม่มีความจำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ทางกฎหมายหรือทางธุรกิจใด

8. การเก็บรวบรวมข้อมูลคอมพิวเตอร์

8.1 บริษัท หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจากบริษัท อาจใช้ คุกกี้ เว็บ และเทคโนโลยีอื่นใดที่คล้ายคลึงกันเพื่อเก็บรักษาข้อมูลที่ช่วยให้บริษัท สร้างประสบการณ์เฉพาะตัวที่ดีขึ้น เร็วขึ้น ปลอดภัยขึ้นเมื่อท่านใช้บริการหรือเข้าถึงเว็บไซต์
8.2 เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ผ่านคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เคลื่อนที่ หรืออุปกรณ์อื่นใดที่มีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตของท่าน เซิร์ฟเวอร์ของบริษัทบริษัท จะบันทึกข้อมูลที่เบราว์เซอร์ของท่านได้ส่งมาโดยอัตโนมัติเมื่อได้เข้าสู่เว็ปไซต์ โดยข้อมูลอาจรวมถึง
(1) หมายเลขไอพีของคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน
(2) ชนิดของเบราว์เซอร์
(3) เว็บเพจที่ท่านเข้าชมก่อนที่ท่านจะเข้าถึงเว็บไซต์
(4) หน้าในเว็บไซต์ที่ท่านเข้าชม และ
(5) ระยะเวลาที่ท่านใช้บนหน้าดังกล่าว สิ่งของและข้อมูลที่ท่านค้นหาบนเว็บไซต์ ระยะเวลาเข้าถึงและวันที่และสถิติอื่น ๆ

9. สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
9.1 ท่านสามารถขอเข้าถึง ขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทกำหนด ณ
หรือขอให้เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ บริษัท อาจปฏิเสธคำขอของท่านได้ตามที่กฎหมายกำหนดหรือตามคำสั่งศาล
9.2 ท่านสามารถขอแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ และทำให้ข้อมูลของท่านเป็นปัจจุบันได้
9.3 ท่านสามารถขอลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลท่านโดยแจ้งไปที่ ช่องทางผู้ติดต่อบนเว็บไซต์ หรือ บริษัท โคนิก้า มินอลต้า โซลูชันส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด

10. การถอนความยินยอมที่จะให้ใช้ เปิดเผย เก็บรักษา และ/หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
10.1 ท่านอาจถอนความยินยอมของท่านที่จะให้ใช้ เปิดเผย เก็บรักษา และ/หรือประมวลผลซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ และในรูปแบบที่ระบุไว้ข้างต้น ไม่ว่าในเวลาใดก็ตาม
10.2 กรณีที่ท่านแสดงเจตนาขอถอนความยินยอมของท่านที่จะให้บริษัท ใช้ เปิดเผย เก็บรักษา หรือประมวลผลซึ่งข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์และในรูปแบบที่ระบุไว้ข้างต้น บริษัท อาจจะไม่อยู่ในฐานะที่จะดำเนินการให้บริการแก่ท่านต่อไปหรือไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาใดที่บริษัท มีกับท่านได้ และบริษัท จะไม่ต้องรับผิดในกรณีที่บริษัท ไม่ได้ดำเนินการให้บริการท่านหรือไม่ปฏิบัติตามสัญญากับท่าน โดยบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ทางกฎหมายและการเยียวยาของบริษัท โดยชัดแจ้งสำหรับกรณีดังกล่าว
10.3 ท่านสามารถขอลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลท่านโดยแจ้งไปที่ช่องทางผู้ติดต่อบนเว็บไซต์ หรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรที่ตัวแทนของบริษัท โคนิก้า มินอลต้า โซลูชันส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
10.4 บริษัท จะพิจารณาคำขอตามข้อนี้ของท่านอย่างเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ตามสมควร และบริษัท จะดำเนินการตามคำขอท่านให้บรรลุผลตามความภายใน 20 (ยี่สิบ) วัน นับจากวันที่ท่านมีคำขอ ทั้งนี้ บริษัท อาจปฏิเสธคำขอของท่านได้ตามที่กฎหมายกำหนดหรือตามคำสั่งศาล
ช่องทางการติดต่อ:นโยบายความเป็นส่วนตัวอาจมีการปรับปรุงและแก้ไขเป็นครั้งคราว โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า อย่างไรก็ตามเราจะปิดประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับปรับปรุงแก้ไขบนเว็บไซต์ หากท่านมีคำถามหรือข้อกังวลเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือต้องการดำเนินการใดตามสิทธิที่ระบุในข้างต้น กรุณาติดต่อเราตามช่องทางการติดต่อด้านล่างนี้


บริษัท โคนิก้า มินอลต้า โซลูชันส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
ตั้งอยู่เลขที่ 33 ซอยรามคำแหง 22 (จิตตรานุเคราะห์) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ
เบอร์โทร เบอร์โทร : +662 029-7000 Fax +662 029-7044
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดวันที่ 1 ธันวาคม 2563