คำเตือนจาก MD เพื่อให้พนักงานปฏิบัติตาม Compliance

การยึดหลักจริยธรรมในการทำงาน โดยมีแนวทางให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบบริษัทฯ ข้อกำหนดกฎหมาย มาตรฐานสากลทั้งในและต่างประเทศ
รวมถึงบรรทัดฐานของสังคมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อช่วยป้องกันไม่ให้บริษัทและพนักงานทำผิดข้อกฎหมายจนเป็นเหตุให้เสียค่าปรับหรือถูกฟ้องร้องดำเนินคดีได้

[h5p id=”1″]